เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของเรา

ก็ไม่ถือเป็นการพนัน เพราะกำไรเหล่านี้เกิดจากมูลค่าเพิ่มของการลงทุน จึงคิดว่าควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้มาก เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเข้าถึงมากขึ้น การเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่าต้องการสิ่งไหนบ้างที่จะทำให้เด็กไม่มีเวลาว่างไปยุ่งกับเรื่องการพนันหรืออบายมุขต่างๆ จะเห็นได้ว่าการพนันในสังคมทุนนิยมเขาบอกว่ามีจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ แต่กลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางสังคมหรือเสี่ยงทายอนาคต